ពិនិត្យឡើងវិញនៃរបាំងសម្រាប់ការលូតលាស់សក់ជាមួយ mustard និងប្រេង។ អនុសាសន៍សម្រាប់ការផលិតនិងកម្មវិធី