បំបាត់ក្លិនមាត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ប្រឆាំងនឹងការបែកញើសច្រើន