ពណ៌សក់ពណ៌ទង់ដែងស្រាល គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីមើលទៅក្មេងជាងឆ្នាំរបស់អ្នក។