ក្រែមភ្នែកអ្វីដែលត្រូវប្រើ៖ ពិនិត្យ។ តើក្រែមលាបភ្នែកម៉ាកណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេ?