ការ​លាប​ឡេ​ហ្សែ​លើ​ផ្ទៃ​មុខ៖ ការ​បង្ហាញ​និង​ការ​ហាម​ឃាត់ ការ​ថែទាំ​បន្ទាប់​ពី​នីតិវិធី គុណសម្បត្តិ និង​គុណវិបត្តិ ការ​ពិនិត្យ