របាំងជាមួយ dimexide: សក់វែង - លឿន សាមញ្ញ និងងាយស្រួល