ប្រើប្រេងដូងឱ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់មុខ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា។