តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរកមើលទំហំនៃម្រាមដៃសម្រាប់ចិញ្ចៀនមួយ? គន្លឹះមានប្រយោជន៍