របៀបធ្វើស្ទីលម៉ូដសក់ "Babetta": ជម្រើសនិងការណែនាំជាជំហាន ៗ