រ៉ូបអ៊ីតាលី។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសរចនាប័ទ្មត្រឹមត្រូវ?