ក្រុមហ៊ុន "Henderson"៖ សម្លៀកបំពាក់បុរស ស្បែកជើង គ្រឿងប្រើប្រាស់