គ្រឿងសំអាង Neva, ក្រែម "ការ៉ុត": ការពិនិត្យ, សមាសភាព, ការណែនាំ