អាម៉ូញ៉ូម lauryl sulfate: តើវាជាអ្វី សុវត្ថិភាពពេលប្រើ កម្មវិធី