របៀបធ្វើតេស្តប្រាក់នៅផ្ទះ។ គន្លឹះជាក់ស្តែងមួយចំនួន