តើអ្វីទៅជាអង់ស៊ីមការដកសក់ចេញ៖ ការពិពណ៌នា ការពិនិត្យ