ម៉ាស៊ីនកាត់សក់អ៊ុលត្រាសោន៖ ការពិនិត្យ ម៉ូដែល លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងការពិនិត្យឡើងវិញ