អត្ថប្រយោជន៍នៃគ្រឿងសំអាងសរីរាង្គ៖ សាប៊ូកក់សក់ដែលគ្មានស៊ុលហ្វាត និងប៉ារ៉ាបិន