ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​ឱ្យ​មុខ​របស់​អ្នក​ស​ពី​ការ​រលាក​កំដៅ​ថ្ងៃ? គន្លឹះ និងរូបមន្តដែលអាចអនុវត្តបាន។