ឱសថអព្ភូតហេតុ "Kareprost" ។ មតិយោបល់លើកម្មវិធីរបស់វា។