តើវាអាចទៅរួចទេក្នុងការបង្កើតក្រចកអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ៖ ការហាមឃាត់