តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យកោរសក់នៅលើក្បាលរបស់អ្នក? ការណែនាំជាជំហាន ៗ ការពិពណ៌នា