កាត់សក់បុរសពាក់កណ្តាលប្រអប់៖ ការពិពណ៌នា បច្ចេកវិទ្យាប្រតិបត្តិ