ការកែផ្ទៃមុខដោយឡាស៊ែរ៖ ការពិនិត្យឡើងវិញ ការទប់ស្កាត់ ការថែរក្សាស្បែកបន្ទាប់ពីនីតិវិធី