ការលាបជែលឡាទីន។ គំនិត ខ្លឹមសារ និងបច្ចេកវិទ្យានៃការអនុវត្ត