ការដកសរសៃឈាមចេញ៖ គោលបំណង គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការឡាស៊ែរ ក្បួនដោះស្រាយនីតិវិធី គុណសម្បត្តិ គុណវិបត្តិ និងផលវិបាកដែលអាចកើតមាន