នៅលើព្រួញខោ៖ វិធីដើម្បីបញ្ឈប់ព្រួញដែលកំពុងលូន និងច្បាប់នៃថ្នេរដែលមិនច្បាស់