ស្នាមប្រឡាក់ Henna៖ លក្ខណៈពិសេស និងច្បាប់នៃកម្មវិធី