ការអនុលោមតាមទំហំសម្លៀកបំពាក់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សេងៗគ្នា