ត្បូងកណ្តៀង លក្ខណៈសម្បត្តិថ្ម៖ មន្តស្នេហ៍នាំលាភសំណាង