ពណ៌អ្វីដែលសាកសមនឹងមនុស្សដែលមានភ្នែកពណ៌ប្រផេះ-ខៀវ៖ ការតុបតែងមុខ សក់ សំលៀកបំពាក់