តើការកាត់សក់បែបណាសម្រាប់មុខមូលលើសក់មធ្យមអាចធ្វើបាន?