តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីខ្ចប់ spikelet នៅលើសក់របស់អ្នក?