ភោជនីយដ្ធានធម្មជាតិក្នុងការបម្រើមនុស្ស។ Bay: ប្រេងសំខាន់ៗ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា។