នីតិវិធី "Buffant"៖ ការពិនិត្យ និងបច្ចេកវិទ្យា (រូបថត)