នាឡិកាដៃបុរសផលិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ី។ ក្រុមហ៊ុនផលិតនាឡិការុស្ស៊ី