កាបូបស្ពាយស្បែករបស់បុរសម៉ាក៖ ប្រភេទ លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងការពិនិត្យអតិថិជន