អ្វីដែលត្រូវនាំយកពីទីក្រុង Sochi ជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍៖ គំនិត ការពិនិត្យឡើងវិញ