រ៉ូប-អាវ - ជាឧទាហរណ៍នៃព្រះគុណ ដែលបង្កើតដោយផ្ទះម៉ូដ "Christian Dior"