ការថែទាំត្រឹមត្រូវសម្រាប់សក់ខូច៖ ឱសថមានប្រសិទ្ធភាព គន្លឹះ និងការពិនិត្យ