វិធីធ្វើឱ្យស្បែកស ប្រសិនបើស្បែកស៖ គន្លឹះមានប្រយោជន៍