ប្រេង Walnut: លក្ខណៈសម្បត្តិដែលមានប្រយោជន៍ និងវិសាលភាព