ស័ង្កសី pyrithione មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការព្យាបាលជម្ងឺស្បែក