ថ្នាំ "Rivanol" សម្រាប់ការដកយកចេញសក់: ការពិនិត្យនិងវិធីសាស្រ្តនៃកម្មវិធី