វិធីពង្រឹងក្រចកដោយប្រើអាគ្រីលីក៖ បច្ចេកទេសលក្ខណៈពិសេសនៃនីតិវិធី