តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងប៉ូលាជែល និងប៉ូលាធម្មតា៖ លក្ខណៈសម្បត្តិ មុខងារកម្មវិធី ការពិនិត្យ