របៀបបិទស្ទីគ័រលើជែលប៉ូលា៖ គន្លឹះមានប្រយោជន៍។ ការរចនាក្រចកជាមួយស្ទីគ័រ