ធ្វើក្រចកដៃជាមួយថ្ម និងរមាស៖ គំនិតធ្វើក្រចកដៃដ៏ប្រណិត