ម៉ាស៊ីនធ្វើក្រចក៖ ការពិនិត្យឡើងវិញនៃម៉ូដែល, ការណែនាំសម្រាប់ការជ្រើសរើស, លក្ខណៈពិសេសនៃការប្រើប្រាស់, ការពិនិត្យឡើងវិញ