តើស្នាមសាក់ Dome មានន័យយ៉ាងណា។ តើនរណានិងហេតុអ្វីបានជាចាក់គាត់?